Приём детей в экстренном порядке проводится каждый день, круглосуточно. Госпитализация в плановом порядке проводится ежедневно.

25-РІЧНИЙ ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ ОПЕРАЦІЇ ЕПІСКОПО

25-РІЧНИЙ ДОСВІД  ЗАСТОСУВАННЯ ОПЕРАЦІЇ ЕПІСКОПО У ДІТЕЙ З НАСЛІДКАМИ  ПОЛОГОВОГО ПАРАЛІЧУ РУКИ

 

О.В.Дольницький, В.В.Фідельський, В.М.Бовкун, А.В.Проноза, С.М.Безверхий, О.М.Міщенко

Відділення пластичної та реконструктивної мікрохірургії Національної дитячої спеціалізованої лікарні «ОХМАТДИТ», м. Київ

Реферат. В статье проводится анализ операции Эпископо за период с 1985 по 2010 годы у 463 детей с последствиями родового паралича руки в виде внутренне-ротационной контрактуры плеча.

Показанием к операции явилась нестабильность плечевого сустава в возрасте пациентов, когда спотанное восстановление функции руки было невозможным (от 1,5—2 лет и старше). Операцию Эпископо выполняли из переднего доступа, дополняя вмешательство у старших детей  капсулотомией плечевого сустава и тенотомией подлопаточной мышцы (48,6 %). 

Результаты оперативного лечения оценивали по 5-ти градусной системе: отличные (40 %), хорошие (44%), удовлетворительные (16 %) детей. Неудовлетворительных результатов не было. 

Ключевые слова: дети, родовой паралич руки, операция Эпископо.

Abstract. In the article the analysis of procedure of Episkopo is conducted during the period from 1985 to 2010 for 463 children with the consequences of brachial birth palsy and  rotary shoulder contractures.  A testimony to the procedure was instability of humeral joint in age patients, when spontaneous renewal of function of hand was impossible (from 1,5 years and more senior). The operation of L´Episkopo was executed from front access, complementing interference for senior children with capsulotomy of humeral joint and tenotomy of subscapulare muscle. The results of operative treatment estimated on five degree system: excellent result at   40%  children, good at 44% children, satisfactory at 16 % children. Unsatisfactory  results was not.

Keywords: children, brachial birth palsy, procedure of L´Episkopo.  

 

Класична операція Епіскопо (L´Episcopo, 1934) — усунення внутрішньо-ротаційної контрактури плечового суглобу з метою відновлення елевації руки при наслідках пологового паралічу плечового сплетення у дітей — вперше в бувшому Радянському Союзі була застосована і вдосконалена О.В.Дольницьким (1978)[1] (показання, доступ, фіксація пересаджених м’язів тощо).

За період з 1985 і по 2010 рік у відділенні пластичної і реконструк-тивної мікрохірургії Національної дитячої спеціалізованої лікарні «ОХМАТДИТ» операція Епіскопо була застосована у 463 дітей з наслідками пологового паралічу руки, що є найбільшим матеріалом за кількістю спостережень у світовій літературі.

Дані про вікові особливості оперованих дітей, стать, частоту ураження правої та лівої руки, тип паралічу,  представлені в табл. 1.                                                                                 

                                                         Табл. 1. Характеристика 463 прооперованих дітей

Вікпацієнтів

на час операції

(роки)

Стать       Рука Тип паралічу
Хлоп-чиків

(n — %)

Дівчаток(n — %) Права Ліва ТотальнийС-5—Th-1 ВерхнійС-5 – С-6
1—3 129 (27,9) 67   (14,6)        
4—6 91   (19,6) 56   (12,0)
7—12 53   (11,4) 46   (10,0)
13—16 10   (2,1) 11   (2,4)
Разом 283  (61,0) 180  (39) 296 (64) 167(36)      452(97) 11(3)

 

Операцію виконували при н е с т а б і л ь н о с т і  п л е ч о в о г о  с у г- л о б а, яка визначалася  внутрішньою контрактурою плеча, помірним порушенням функції дельтовидного м’яза, відсутністю активної зовнішньої ротації плеча, як наслідків перенесеного пологового паралічу руки в терміни, коли спонтанне відновлення функції плечового сплетення вважали за  вичерпане ( в 1—3 роки життя — 42,5%). 

Хірургічне втручання виконували з переднього доступу (на відміну від Епіскопо, який користувався заднім доступом), що попереджало можливе ятрогенне ушкодження судин, нервів плеча і спрощувало техніку пересадки м’язів внутрішніх ротаторів плеча. Операція Епіскопо усувала внутрішньо-ротаційну контрактуру плеча, відновлювала зовнішню його ротацію і сприяла динамічній стабільності плечового суглоба.

У дітей із запущеним паралічем і тяжкою контрактурою плечового суглоба (повне порушення елевації руки, підвивих головки плеча) операцію Епіскопо доповнювали тенотомією підлопаткового м’яза з капсулотомією плечового суглоба чи видовженням головки двоголового м’яза (48,6%) (табл.2), що сприяло відновленню елевації руки і покращувало стабільність плечового суглоба.

Табл. 2. Характеристика 463 операцій Епіскопо

    Хірургічне втручання Тількиоперація Епіскопо

( n — %)

Операція Епіскопо +  втручання на капсулі і на м’язах  плечового суглоба  (n — %)  Разом
    Операція Епіскопо  238 (51,4)              225 (48,6)  463 (100)

 

Функціональні результати операції Епіскопо визначали за п’яти градусною шкалою відновлення елевації руки, в основі якої лежить здатність дитини досягати рукою: живота — 0º; верхньої частини грудної клітки — Іº; рота — ІІ°; лоба — ІІІº; потилиці — IVº. Незадовільним результатом вважали ступінь елевації руки 0°—Іº; задовільним — ІІ°; добрим — ІІІº, відмінним — ІV°.  

Незадовільних результатів не було (правильні показання до операції).

Задовільні наслідки (16 %) залежали від морфологічних змін з боку плечового суглоба (деформація головки плеча, недорозвиток суглобової западини лопатки, підвивих плеча, слабкість, атрофія дельтоподібного чи двоголового м’язів).

Добрі й відмінні результати операції переважали (відповідно 44 % і 40 %) і спостерігалися у дітей, які були  рано прооперовані (особливо у віці1-2 роки), у разі помірно виражених наслідків пологового паралічу, повній функції згинання передпліччя в ліктьовому суглобі, достатній силі з боку пересаджених внутрішніх ротаторів плеча і неатрофованому дельтоподібному м’язі.

Рано відновлена елевація руки у дитини з пологовим паралічем сприяла розвиткові й росту всієї верхньої кінцівки, покращенню функції її дистальних відділів, попереджала гіпотрофію м’язів, виникнення вторинних контрактур.

          У цілому функціональні якості верхньої кінцівки значно покращувалися: діти мали змогу причісуватися, писати, самостійно одягатися, користуватися рукою підчас прийняття їжі тощо.

Відновлена динамічна стабільністі плечового суглоба мала велике значення в медичній реабілітації дитини, якій від народження загрожувала інвалідність у зв’язку з пологовим паралічем руки.

*     *      *  


[1] О.В.Дольницкий. Операция Эпископо при родовом параличе плечевого сплетения типа Дюшен—Эрба у детей. ж. Ортопедия, травматология, протезирование. 1978 — 7, с. — 42-46.

Комментарии запрещены.