Приём детей в экстренном порядке проводится каждый день, круглосуточно. Госпитализация в плановом порядке проводится ежедневно.

Архив рубрики «Научные работы»

Лечение родового паралича верхних конечностей

Дольницкий О.В.

Лечение родового паралича верхних конечностей (1985г.)

В последние годы отмечается высокая частота родовой травмы плечевого сплетения. Это обусловлено рождением крупных детей (с массой тела более 4000 г), реже — патологическим положением плода.

Родовые повреждения плечевого сплетения приводят к выраженным изменениям нервно-мышечного аппарата с нарушением функции верхней конечности, Часто служат причиной инвалидности уже в детском возрасте: ребенок не может сам себя обслужить, учиться в школе и овладеть профессией.

Родовой паралич верхних конечностей — патология, лечением которой занимаются ортопеды, невропатологи и нейрохирурги, причем ведущая роль принадлежит ортопеду.

Традиционным методом лечения больных с такой патологией является консервативный. Лечат больного обычно в условиях неврологического стационара, поликлиники и детского санатория. Консервативное лечение проводится годами. Таких детей многократно направляют на санаторно-курортное лечение, нередко не учитывая того, что изменения нервно-мышечного аппарата во многих случаях необратимы и поэтому консервативное лечение их неэффективно. Согласно нашим наблюдениям, лишь 20 % больных выздоравливают, у 50—60 % — остаются различные последствия родового паралича и 20—30 % детей становятся инвалидами. Все это свидетельствует о неоправданности значительных экономических затрат на исключительно консервативное лечение больных с родовой травмой плечевого сплетения.

Прочитать остальную часть записи »

Дитяча травматологія

Дольницький О.В.,  Кривченя Д.Ю., Поліщук М.Є.

Дитяча травматологія. (2006 р.)

Різноманітні ушкодження, які спостерігаються у дитячому віці, посідають провідне місце в травматології у зв’язку з високою їх частотою та негативними наслідками. Дитячий травматизм уже давно став важливою медичною й соціаль­ною проблемою: багато дітей помирають від різноманітних ушкоджень або ста­ють інвалідами.

В Україні не було до тепер посібника з дитячої травматології, який охоплю­вав би всі види ушкоджень, що зустрічаються у дитячому віці. Уперше «Дитяча травматологія» представлена державною мовою. Друга її особливість у тому, що кожен з її співавторів вніс у матеріал книги щось своє, оригінальне, в основі якого — солідний особистий досвід. Під час написання посібника використано також сучасну вітчизняну та зарубіжну літературу.

Посібник складається із трьох частин: «Загальні дані про ушкодження у ди­тячому віці», «Діагностика та лікування пологової травми у новонароджених дітей», «Діагностика та лікування окремих видів травм у дітей».

У ньому висвітлені різноманітні види ушкоджень дитячого віку, починаючи від пологових і до найважчих ушкоджень — політравм, шо супроводжуються травматичним шоком, подаються досягнення мікрохірургії (операції на нервах, судинах, реплантації відірваних кінцівок чи сегментів). Окремі розділи висвітлюють пологові травми, судову медичну експертизу ушкоджень, черепно-мозкові, торакальні й абдомінальні ушкодження. Різноманітні аспекти травм у дитячому віці вимагали залучити до авторського колективу фахівців різного профілю.

Велика кількість малюнків, якими ілюстрована книга, повинна покращити сприйняття матеріалу і розширити його інформативність.

Авторський колектив висловлює надію, шо наша спільна праця стане у при­годі лікарям-травматологам у їх щоденній праці, вона буде використана в після-дипломній підготовці лікарів-інтернів і студентів вищих медичних навчальних закладів.

Прочитать остальную часть записи »

Наш опыт формирования артерио-венозного шунта

УДК:616.61-008.64-053.2-089

         616.61-77

         616.15—008.849.5-085.246.2

         616.13-053.2-089.86

 

Наш опыт формирования артерио-венозного шунта для проведения гемодиализа у детей с хронической почечной недостаточностью

Дольницкий О.В., Шейман Б.С., Фидельский В.В., Бовкун В.Н., Проноза А.В., Безверхий С.Н.

Национальная детская специализированная больница «Охматдет», г.Киев

Резюме

В данной работе мы показываем преимущества наложения АВ-шунта по типу “конец в конец” и в области локтевой ямки, методики ведения больных после формирования АВФ.

Прочитать остальную часть записи »

ИШЕМИЧЕСКАЯ КОНТРАКТУРА ФОЛЬКМАНА

                                 УДК:  617. 576-009. 12-053.2-02:616-005.4

ІШЕМІЧНА КОНТРАКТУРА ФОЛЬКМАНА.

ЧАСТИНА І. ОСОБЛИВОСТІ  КРОВОПОСТАЧАННЯ РУКИ ДИТИНИ

Дольницький О.В., Фідельський В.В., Бовкун В.М.

Національна дитяча спеціалізована лікарня «ОХМАТДИТ», відділення пластичної і реконструктивної мікрохірургії.  м. Київ

 

Резюме. У роботі подається аналіз ангіографічних (20) і  ультрасоно-графічних досліджень (4) артерій верхньої кінцівки  при ішемічній контрактурі руки у дітей. Встановлено три види ушкоджень плечової артерії та її гілок: стриктура, оклюзія, розвив.  Локалізацію ушкоджень поділено на три типи: сегментарний, тотальний та селективний. Гемодинамічні зміни проявлялися субкомпенсованим і декомпенсованим кровообігом. Основним критерієм гемодинамічних змін визнано дефіцит лінійної швидкості потоку крові.

Ключові слова: ішемічна контрактура Фолькмана, стриктура, оклюзія, розрив артерії, швидкість потоку крові, субкомпенсований і декомпенсова-ний кровообіг.  

ИШЕМИЧЕСКАЯ  КОНТРАКТУРА ФОЛЬКМАНА: ОСОБЕННОСТИ  КРОВОСНАБЖЕНИЯ РУКИ  РЕБЕНКА

Дольницкий О.В., Фидельский В.В., Бовкун В.Н.

Национальная детская специализованная больница «ОХМАТДЕТ», отделение пластической и реконструктивной  микрохирургии,  г. Киев

Резюме. В работе приведен анализ ангиографических (20) и  ультрасонографических иследований (4) артерий верхней конечности  при ишемической контрактуре руки у детей. Установлены три вида повреждений плечевой артерии и ее ветвей: стриктура, окклюзия, разрыв. Локализация повреждений артерий разделена на три типа: сегментарный, тотальный и селективный. Гемодинамические  изменения проявлялись  дефицитом линейной скорости кровотока і расценивались как субкомпенсированное и декомпенсированное кровообращение.  

Ключевые слова: ишемическая контрактура Фолькмана, стриктура, окклюзия, разрыв артерии, субкомпенсированное и декомпенсированое кровообращение.

 

ISCHEMIC VOLKMANN”S CONTRACTURE: BLOOD SUPPLY FEATURES OF CHILDREN HAND

Dolnyckyj O.V., Fidelskyj V.V., Bovkun V.N.

National child’s specialized hospital «OKHMATDIT», separation of plastic and reconstructive microsurgery.   Kyiv.

 

Resume. In work is given the analysis of angiographic (20) and  sonographic (4) researches of children hand  arteries at ischemic Volkmann’s contractures. Three types of humeral artery and its branches damages are set: stricture, occlusion, and rupture.  Localization of damages parts on three types: «segmental», «total» and «selective». Hemodynamics  changes showed up subcompensated and decompensated blood circulation. The basic criterion of hemodynamics changes certainly deficit of linear speed of blood current.

Keywords: ischemic Volkmann’s contracture, stricture, occlusion, rupture of arteries, subcompensated and decompensated  blood  current.

  Прочитать остальную часть записи »

ІШЕМІЧНА КОНТРАКТУРА ФОЛЬКМАНА. ЧАСТИНА ІІ.

УДК: 617-57-009.12-053.2-02:616

 

ІШЕМІЧНА КОНТРАКТУРА ФОЛЬКМАНА.

ЧАСТИНА ІІ. МІКРОХІРУРГІЧНА РЕВАСКУЛЯРИЗАЦІЯ РУКИ ДИТИНИ

 

Дольницький О.В., Фідельський В.В., Бовкун В.М.

Національна дитяча спеціалізована лікарня «ОХМАТДИТ», відділення пластичної і реконструктивної мікрохірургії.  м. Київ

 

Реферат. В роботі подаються методи реваскуляризації руки дитини при ішемічній контрактурі Фолькмана, а саме  ангіоліз плечової артерії і аутовенозна пластика дефекту плечової артерії після резекції сегмента, ураженого оклюзією чи розривом артерії.

Описані показання до операції, техніка хірургічного втручання. Способи реваскуляризації руки дитини проілюстровані клінічними спостереженнями. Методи застосовувалися як в гострому періоді травми для попередження контрактури, так і після її виникнення в терміни 4—6 міс. Клінічні спостереження свідчать про можливе відновлення кровообігу до нормального  чи субкомпенсованого рівня.

Ключові слова: ішемічна контрактура Фолькмана, кровообіг, реваскуляризація руки.

 

 

ЧАСТЬ ІІ. МИКРОХИРУРГИЧЕСКАЯ РЕВАСКУЛЯРИЗАЦИЯ РУКИ РЕБЕНКА

 

Дольницкий О.В., Фидельский В.В., Бовкун В.М.

Национальная детская специализированная больница «ОХМАТДЕТ», отделение пластичной и реконструктивной микрохирургии.  м. Киев

 

Реферат. В работе освещены методы реваскуляризации руки ребенка при ишемической контрактуре Фолькмана, а именно,  ангиолиз  и аутовенозна пластика плечевой артерии, пораженной стриктурой, окклюзией или разрывом.

Описанны показания к операции, техника хирургического вмешательства. Способы реваскуляризации руки ребенка проиллюстрированы клиническими наблюдениями. Методы применялись как в остром периоде травмы для предупреждения контрактуры, так и после ее возникновения в сроки 4—6 мес. Клинические наблюдения  свидетельствуют о возможном возвращении кровообращения к нормальному  или субкомпенсированному уровню.

Ключевые слова: ишемическая контрактура Фолькмана, кровообращение, реваскуляризация руки.

VOLKMANN´S ISCHEMIC CONTRACTURE.

PART ІІ. МICROSURGICAL  REVASCULARIZATION OF CHILDREN  HAND  

 

Dolnyckyj O.V., Fidelskyj V.V., Bovkun V.N.

 

National child’s specialized hospital «OKHMATDET», separation of plastic and reconstructive microsurgery.   Kyiv.

 

Abstract. In the article the methods of revascularization of children hand are described at Volkmann´s ischemic contracture, namely,  аngiolysis of humeral artery and аuto-venose plastics of humeral artery, injured at stricture, оcclusion or at the rupture of artery.

The testimony to the operation and technique of surgical interference are described. The methods of revascularization of children hand are illustrated with clinical supervisions. Methods were used both in the sharp period of trauma for warning of contracture and after its origin in terms 4—5 months Clinical supervisions  testify to possible renewal of circulation of blood to the normal  or subcompensated level.

Keywords: Volkmann´s ischemic contracture, circulation of blood, hand, revascularization.

 

 

 

 

 

 

  Прочитать остальную часть записи »

Природжений псевдартроз великогомілкової кістки

       УДК  616.718.5—001.59—056.7

Природжений псевдартроз великогомілкової кістки: огляд літератури і аналіз власних клінічних спостережень

 

О.В.Дольницький,  В.І.Карчемський,  В.В.Фідельський, В.М. Бовкун, А.В.Проноза, С.М.Безверхий

Національна дитяча спеціалізована лікарня «ОХМАТДИТ»

Резюме. Природжений псевдартроз великомілкової кістки — рідкісна вада розвитку, що порушує мобільність пацієнта і веде до інвалідності від моменту народження дитини. У недалекому минулому вада вважалася інкурабельною; останнім часом, завдяки розвитку мікрохірургії, стало можливим відновити цілісність великогомілкової кістки та повернути кінцівці втрачену функцію. Хірургічне лікування базується на резекції псевдартроза і пластиці дефекта великогомілкової кістки вільним васкуляризованим трансплантатом з малогомілкової кістки. У статті подається огляд сучасної літератури, розглядаються вікові покази до операції, хірургічна техніка забору трансплантата, наслідки втручання і аналізуються два власні клінічні спостереження з віддаленим результом.

Ключові слова. Природжений псевдартроз, великогомілкова кістка, малогомілкова кістка, вільний васкуляризований трансплантат, лікування, наслідки.

Врожденный псевдартроз большеберцовой кости: обзор литературы и анализ собственных  клинических наблюдений

О.В.Дольницкий,   В.І.Карчемський,  В.В.   В.В.Фидельский, В.Н. Бовкун, А.В.Проноза, С.М.Безверхий

Резюме.  Врожденный псевдартроз большеберцовой кости — редкий порок развития, который нарушает мобильность пациента и ведет к инвалидности от момента рождения ребенка. В недалеком прошлом порок считался инкурабельным; в последнее время, благодаря развитию микрохирургии, стало возможным восстановить целостность большеберцовой кости и вернуть конечности потерянную функцию. Хирургическое лечение ВПБК базируется на резекции псевдартроза и пластике дефекта большеберцовой кости свободным васкуляризованным трансплантатом из малоберцовой кости. В статье подается обзор современной литературы, рассматриваются возрастные показания к операции, хирургическая техника взятия трансплантата, результаты вмешательства, и анализируются два собственных клинических наблюдения с отдаленным результом.

Ключевые слова. Врожденный псевдартроз, большеберцовая кость, малоберцовая кость, свободный васкуляризованый трансплантат, лечение, результаты.

Congenital tibial pseudarthrosis : review of literary information and analysis of own clinical supervisions

O.V.DolnyckyjV.I. Karchemskyj,     V.V.Fidelskyj, V.N.Bovkun, A.V.Pronoza, S,N.Bezverkhyj 

National child’s specialized hospital «OKHMATDIT»

 

Summery. Congenital tibial pseudarthrosis (CTP ) is a rare developmental malformation which  violates patient mobility  and conduces to disability from a birth of child. In near the pas CTP  was considered as incurable anomaly; lately, due to development of microsurgery, became possible to pick up a thread integrity of tibial bone and return to extremity the lost function. Surgical treatment of CTP is based on the resection of pseudarthrosis and free vascularized fibular transplantation. The review of modern literature is given in the article, age-old shows are examined to the operation, surgical technique, consequences of interference, and two own clinical supervisions are analysed with remote.

Keywords. Congenital tibial pseudarthrosis, tіbial bone, fibular bone, free vascularized   transplantatіon, treatment, consequences.

  Прочитать остальную часть записи »

АНАЛІЗ АНГІОГРАФІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ АРТЕРІЙ РУКИ

АНАЛІЗ АНГІОГРАФІЧНИХ  ДОСЛІДЖЕНЬ АРТЕРІЙ РУКИ ПРИ ІШЕМІЧНІЙ КОНТРАКТУРІ ФОЛЬКМАНА У ДІТЕЙ

 

Дольницький О.В., Фідельський В.В., Бовкун В.М.

Національна дитяча спеціалізована лікарня «ОХМАТДИТ», відділення пластичної та реконструктивної мікрохірургії,  м. Київ

 

Реферат. В статье подается анализ ангиографичных исследований артерий верхней конечности  при ишемической контрактуре руки у 20 детей. Установлены три вида повреждений плечевой артерии и ее ветвей: стриктура, окклюзия, розрив.  Локализация повреждений разделена на три типа: сегментарный, тотальный и селективный. Тяжесть ишемии руки пациента зависела от характера анатомических изменений артерий, локализации повреждения, развития или блокады коллатерального кровообращения.

Ключевые слова: дети, ишемическая контрактура Фолькмана, ангиография, стриктура, окклюзия, разрыв артерии.

 

Abstract. In the article is given the analysis of аngiographic  researches (20)  of children hand arteries at Volkmann´s ischemic contractures. Three types of damages of humeral artery and its branches are set: stricture, оcclusion, and rupture.  Localization of damages parts on three types: “segmental”, “total” and “selective”. From character of anatomic changes of arteries, localization of damage, development or blockade collateral circulation, weight of ischemic changes of hand depends.

Keywords: Volkmann´s ischemic contracture, children, angiography, stricture, оcclusion, rupture  of arteries.

 

Прочитать остальную часть записи »

25-РІЧНИЙ ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ ОПЕРАЦІЇ ЕПІСКОПО

25-РІЧНИЙ ДОСВІД  ЗАСТОСУВАННЯ ОПЕРАЦІЇ ЕПІСКОПО У ДІТЕЙ З НАСЛІДКАМИ  ПОЛОГОВОГО ПАРАЛІЧУ РУКИ

 

О.В.Дольницький, В.В.Фідельський, В.М.Бовкун, А.В.Проноза, С.М.Безверхий, О.М.Міщенко

Відділення пластичної та реконструктивної мікрохірургії Національної дитячої спеціалізованої лікарні «ОХМАТДИТ», м. Київ

Реферат. В статье проводится анализ операции Эпископо за период с 1985 по 2010 годы у 463 детей с последствиями родового паралича руки в виде внутренне-ротационной контрактуры плеча.

Показанием к операции явилась нестабильность плечевого сустава в возрасте пациентов, когда спотанное восстановление функции руки было невозможным (от 1,5—2 лет и старше). Операцию Эпископо выполняли из переднего доступа, дополняя вмешательство у старших детей  капсулотомией плечевого сустава и тенотомией подлопаточной мышцы (48,6 %). 

Результаты оперативного лечения оценивали по 5-ти градусной системе: отличные (40 %), хорошие (44%), удовлетворительные (16 %) детей. Неудовлетворительных результатов не было. 

Ключевые слова: дети, родовой паралич руки, операция Эпископо.

Abstract. In the article the analysis of procedure of Episkopo is conducted during the period from 1985 to 2010 for 463 children with the consequences of brachial birth palsy and  rotary shoulder contractures.  A testimony to the procedure was instability of humeral joint in age patients, when spontaneous renewal of function of hand was impossible (from 1,5 years and more senior). The operation of L´Episkopo was executed from front access, complementing interference for senior children with capsulotomy of humeral joint and tenotomy of subscapulare muscle. The results of operative treatment estimated on five degree system: excellent result at   40%  children, good at 44% children, satisfactory at 16 % children. Unsatisfactory  results was not.

Keywords: children, brachial birth palsy, procedure of L´Episkopo.  

  Прочитать остальную часть записи »

Аутовенозная пластика плечевой артерии…

УДК: 617.57-001-053.2-06

        617.57-009.1-053.2-089

        616.134.2-053.2-089.844

 

Аутовенозная пластика плечевой артерии, как метод лечения контрактуры Фолькмана средней степени тяжести (клиническое наблюдение)

Авторы: Фидельский В.В., Бовкун В.Н., Проноза А.В.

Национальная детская специализированная больница «ОХМАТДИТ», г.Киев

Отделение пластической и реконструктивной микрохирургии.

Резюме. В работе анализируется результат лечения контрактуры Фолькмана. Традиционными методами лечения являются операции на сосудисто-нервном и сухожильно-мышечном аппарате предплечья: невролиз, ангиолиз, тендолиз, миолиз, удлинение сухожилий мышц-сгибателей кисти и пальцев. В представленном клиническом наблюдении окклюзия плечевой артерии соответствует сегментарному типу ишемической контрактуры Фолькмана (классификация Дольницкого О.В., 1997). В отделении микрохирургии проведена операция: аутовенозная пластика плечевой артерии. Получен хороший клинический результат: регрессия клинических симптомов, восстановление нарушенной функции кисти, объективно подтверждённый клинической картиной и выполненной ангиографией через 1 год.

Ключевые слова: контрактура Фолькмана, аутовенозная пластика, окклюзия артерии.

Autovenous plasty of the brachial artery as a method for the treatment of Volkmann`s contracture of moderate severity (a clinical observation) Autors: V.V.Fidelskiy, V.N. Bovkun, A.V. Pronoza, S.N. Bezverchiy

National Children`s Specialized Hospital «OKHMATDYT», Department for plastic and reconstructive microsurgery, the City of Kyiv

Resume: Analyzed in the work are the results of the treatment for Volkmann`s contracture. The traditional method consist in operations on the neurovascular and tendomuskular apparatus of the forearm, such as neurolysis, tendolysis, myolisis, tendon lengthening of the hand and finger flexors. In the clinical observation presented, occlusion of the brachial artery corresponds to the segmental type of ischemic Volkmann`s contracture (according to the classification by O.V.Dolnitskiy, 1997). The following microsurgical intervention was conducted out: autovenous plasty of the brachial artery. The clinical result obtained was good: regression of the clinical symptoms, recovery of the impaired hand function. It was confirmed objectively by the clinical presentation and by angiography performed a year later. Key words: Volkmann`s contracture, autovenous plasty, arterial occlusion.

Аутовенозна пластика плечової артерії, як метод лікування контрактури Фолькмана середнього степеню тяжкості (клінічне спостереження)

Автори: Фідельський В.В., Бовкун В.М., Проноза А.В., Безверхий С.М.

Національна дитяча спеціалізована лікарня «ОХМАТДИТ», м.Київ

Відділення пластичної та реконструктивной мікрохірургії.

Резюме. В роботі аналізується результат лікування контрактури Фолькмана. Традиційними методами лікування є операції на судинно-нервовому та сухожилково-м`язевому апараті передпліччя: невроліз, ангіоліз, тендоліз, міоліз, подовження сухожилок м`язів-згиначів кисті і пальців. У запропонованому клінічному спостереженні оклюзія плечової артерії відповідає сегментарному типу ішемічної контрактури Фолькмана (класифікація Дольницького О.В., 1997). У відділенні мікрохірургії проведена операція: аутовенозна пластика плечової артерії. Отриманий хороший клінічний результат: регресія клінічних симптомів, відновлення порушеної функції кисті, об`єктивно підтверджений клінічною картиною і виконаною ангіографією через 1 рік.

Ключевые слова: контрактура Фолькмана, аутовенозна пластика, оклюзія артерії.


Прочитать остальную часть записи »